خرداد ۱۶, ۱۳۹۶
دیوان محاسبات استان تهران

کرتین وال

نما در ساختمان، به عنوان حائلی بین شرایط فیزیکی و اقلیمی خارج ساختمان (شرایط جوی) و همچنین به عنوان نمایشگر هویت حجمی و زیبایی آن، انواع گوناگونی دارد